¡Benvinguda!

Sigueu benvinguts a la nostra pàgina, que té com a finalitat ultima donar a conèixer a tots els ciutadans del barri de Santa Eulàlia de Provençana de l'Hospitalet, amb voluntat purament divulgativa, algunes fotografies i històries del nostre districte.

Esperem que us ajudi a descobrir o recordar les arrels de la barriada!

martes, 12 de febrero de 2013

UNS “GOIGS” A SANTA EULÀLIA DE PROVENÇANA DE L’ANY 1721.


Aprofitem la celebració de la Festa de Santa Eulàlia per a obrir aquesta nova entrada.


 Fa unes setmanes vàrem trobar a la web d’una empresa d’antiguitats i col·leccionisme les fotografies que adjuntem d’uns documents relacionats amb Provençana i que es posaven a la venda. Pel que vam entendre es tractaven de dues cèdules relacionades entre si que, a primera vista, semblaven ser uns manuscrits originals de l’any 1721.
              

El primer d’ells, un full escrit en català per les dues bandes (la part del darrera nomes en un quart de la seva amplària), conte uns “goigs*”, elaborats per aquelles dates, referits a les relíquies que es veneraven a l’església de Santa Eulàlia de Provençana de l’Hospitalet.


 

A l’altre document ─de l’amplària d’una mitja pàgina i amb anotacions en castellà, també, per les seves dues cares─, s’expressa la conformitat d’un crític eclesiàstic ─encarregat del compliment de la ortodòxia─ per a que poguessin ser publicats els versos escrits al full, es a dir que els “goigs” rebien el “nihil obstat**” de l’autoritat eclesial ─concedit mitjançant l’opinió d’un clergue, censor de la Iglesia catòlica─, per el qual s’obtenia l’aprovació oficial, des del punt de vista moral i doctrinal, d’una obra que aspirava a ser publicada.
 

Vam esperar uns dies per a veure si baixaven de preu i poder licitar pels documents esmentats però, de sobte, van desaparèixer de la xarxa, potser perquè havien estat adquirides per un pretenent amb mes possibilitats dineràries.   

Avui em decidit obrir una nova entrada al bloc de l’Arxiu amb les fotografies que havien guardat i hem intentat d’esbrinar el contingut de ambdós manuscrits sense aconseguir-ho del tot, doncs les fotos estan fetes amb poca definició i son prou petites per a veure-les amb precisió: De totes maneres, de la lectura repetida dels goigs pròpiament dits en pogut deduir que desprès del títol:    

Goig en alabança de las Santes .... (relíquies) colocadas en la Igsa de Sta Eularia de Provençana en la Parroquia del Hospitalet

es parla de la vida i el martiri de la santa, trobant-se mencions a Deu, a Jesús, al dimoni i, àdhuc, a Dacia, el governador que tot just acabat d’arribar a Barcelona, condemnà a Eulàlia al martiri. 
                                                   

La composició poètica esta formada per dues quartetes (una al començament del cant i altra per a cloure’l) que emmarquen dotze sextets dels quals els darrers versos ─senyalats amb una mena de “8“─ acaben en “al”.      
                                       

Per contra, del document escrit en castellà, gracies en part a les ampliacions de certs paràgrafs que apareixen  en dues copies em pogut entendre bona part del que diu:


 
Censura de Estevan Pinell licenciado en Philosophia y Page del Muy Iltre. Sr. Dn. Raymundo de Molines Arcedº (¿Arcediano?) y Canónigo de la Sta. Catedral de Barna e  Inqdor (¿Inquisidor?) del Principado de Cataluña.

Por comisión del Me Sr Dr Piferrer V.D. y offs (¿oficial?) del Srmo Don Andrés de Orbe y Larreategui Obispo de Barna he visto y leído estos gozos de las santas reliquias que se veneran en la Igsa (iglesia) parroquial de Sta Eulalia de Provençana del Hospitalet en los cuales no hallando cosa contra nuestra Sta Me (Santa Madre) Catolica y buenas costumbres antes si… [En la final del texto de la parte de atrás, se ve una anotación seguida de la fecha de expedición del documento y la firma del censor]… ultima  en dichos gozos me parece son dignos de la estampa así lo siento.

Dada en Barna a los 6 de Agosto de 1721

Estevan Pinell                                           En una altra oferta del mateix tema i de la mateixa empresa, apareixen els documents que hem ressenyat acompanyats de, al menys dos papers mes dins del lot.


Potser en altre moment tindrem temps per a estudiar millor la relació entre les dues entregues, però avui, per tancar a l’hora la diada de Sta. Eulàlia, ens limitarem a adjuntar les fotos esmentades.

(*) Els “goigs” son himnes religiosos composats sobre tot en honor de la Mare de Deu i dels sants, i tradicionalment s’imprimeixen en fulles soltes. La seva principal àrea de difusió es correspon amb els territoris de l’antiga Corona d’Aragó. El goigs es canten principalment als actes religiosos relacionats amb les seves advocacions (festa anual, novenes, petició d’ajut en cas de necessitat, etc.)


“Antropología de la religión: una aproximación interdisciplinar a las religiones antiguas y contemporáneas.” Por Elisenda Ardévol Piera y otros.


Els himnes als sants es fan per la seva qualitat de representants del 'numen' con valor local, como succeeix amb tants sants patrons dins del catolicisme, i en concret com es manifesta en els “goigs”, a Catalunya. Numen ("presencia", plural numina) es un terme llatí que es refereix a una deïtat meravellosa, dotada d’un poder misteriós i fascinador, que es a la vegada font idíl•lica de inspiració.

 
(**) L’expressió abrevia una altra locució llatina mes llarga, “Nihil obstat quominus imprimàtur”, que vol dir «no existeix impediment per a que sia impresa». Es una de les tres autoritzacions que es poden arribar a requerir per a que una obra sigui autoritzada per a la seva publicació, amb el “imprimi potest” i el “imprimàtur”.

 

 

Per a cloure el tema, incloem dos goigs dedicats a la advocació de la santa a la qual està dedicada l’ermita de Provençana, Santa Eulàlia. El de color marró, el més antic, de l’any 1744, esta imprès per l’estampador i llibreter de Barcelona, En Joseph Giralt.    
               


El goig en groc i amb el dibuix de la verge amb estil modern, van ser escrits per el rector Mn. Josep Deix, pvbr., que va regentar la  parròquia des del 1932 al 1950), el mateix que inicià i acabà les obres de restauració de l'antic temple parroquial: la ermita romànica i la rectoria. La mateixa fulla diu que la musica es de Joan B. Lambert

 
Si arribat a aquest punt es te mes curiositat respecte els “goigs”, es pot llegir la següent informació, que hem recollit de VIQUIPÈDIA:


Els goigs són composicions poètiques, de caire popular, que es canten a la Mare de Déu, a Crist o als sants. Es canten col·lectivament, en el marc d'un acte religiós de cert relleu, com ara una missa de festa major, un aplec, una processó... La seva finalitat consisteix a donar gràcies pels béns rebuts, o bé com a pregària per demanar la salut física o espiritual de la comunitat.


Altres accepcions: D'altra banda, la paraula goigs també designa l'imprès en què aquestes poesies s'imprimeixen. N'existeixen, sembla, des del segle XVI, però els més antics que es conserven són del XVII. Són impresos senzills, en fulls solts (de 30 per 20 cm, aproximadament) i amb una composició tipogràfica mantinguda amb poques variants fins avui en dia: una orla –formada amb elements tipogràfics o bé dibuixada– emmarca el títol, el text, la imatge de l'advocació i la música, que no apareix impresa fins al segle XVIII.

 
La primera vegada que es troba documentada la paraula goigs és a la Crònica de Ramon Muntaner (1325-1328), on consta que ja se'n cantaven, i el primer text conegut de goigs són els Goigs de Nostra Dona, conservats al manuscrit del Llibre vermell de Montserrat (de final del segle XIV). Els gremis i confraries –especialment la del Roser– popularitzen els goigs dels seus patrons respectius.

 
La cultura catalana és el marc on aquest gènere ha nascut, i on s'ha desenvolupat sense interrupció al llarg dels segles fins als nostres dies, essent un testimoni més de la pervivència i de la unitat de la llengua catalana. No hi ha capella, parròquia o ermita que no disposi –o hagi disposat fins a temps recents– de goigs impresos propis, cantats el dia de la festa.

 
Col·leccionisme i estudi

 
Aquesta florida de fulls de goigs ha donat peu, ja des de la Renaixença catalana, al seu col·leccionisme i al seu estudi. Algunes biblioteques posseeixen àmplies col·leccions de goigs. En destaquen la Biblioteca de Catalunya, la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona, la Biblioteca de Montserrat i l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

 
A la vegada, han sorgit associacions de col·leccionistes, que fomenten el coneixement dels goigs i la seva popularització. Destaca entre aquestes entitats els Amics dels Goigs, fundada el 1922 per Mn. Francesc de P. Baldelló, que publica un butlletí trimestral i compta també amb una important col·lecció de goigs. També hi ha entitats de gogistes a Sabadell, Tarragona, Solsona, Vilanova i la Geltrú, Bagà i altres llocs.


El fenomen dels goigs dóna peu a estudis en disciplines diverses: la literatura i música populars, l'antropologia cultural, la història de la impremta...

 
El contingut dels goigs

Forma poètica

 
En la seva forma més habitual, els goigs es presenten en versos heptasíl·labs. La primera i última estrofa tenen quatre versos i inclouen la tornada (els dos últims versos), que es van repetint al final de cada estrofa. La resta d'estrofes (al voltant de sis o vuit) solen tenir sis versos.

 
Aquesta forma poètica dels goigs prové de les cançons de dansa de la poètica trobadoresca: la dansa i la balada, que a Catalunya era coneguda com a ball rodó. (Al Llibre vermell de Montserrat, del segle XIV, es troba la Balada dels goigs de Nostra Dona en vulgar catalan a ball redon.) La dansa repetia la tornada a la fi de cada estrofa, tal com ho fan encara avui en dia els goigs. Aquesta tornada s'anomena rescobla o retronxa.

 
Pel que fa al contingut poètic, els goigs primitius commemoraven les set alegries o goigs més importants que tingué la Mare de Déu (l'Anunciació, el Naixement de Crist, l'Adoració dels Reis, la Resurrecció, l'Ascensió, la Vinguda de l'Esperit Sant i l'Assumpció). Però aviat va eixamplar-se la temàtica i també les advocacions a què es dedicaven: els sants i Crist també són objecte dels goigs.

 
Els goigs dedicats a sants solen descriure'n la vida, el martiri i els seus miracles, i en demanen la protecció per a una localitat o una professió, o contra una malaltia concreta. Entre les advocacions amb més popularitat podem esmentar sant Roc i sant Sebastià, contra la pesta; santa Llúcia, per la vista, o sant Blai pel mal de coll. Pel que fa a les advocacions patrones de gremis o professions, citem a tall d'exemple sant Eloi dels ferrers i joiers, sant Isidre dels pagesos, sant Benet dels bibliotecaris...

 
Lletres, músiques i il·lustracions


La gran majoria de goigs ens han arribat de manera anònima, i probablement són obra d'autors populars o poc rellevants. Però també hi ha hagut poetes d'anomenada que han conreat aquest gènere: Francesc Vicent Garcia (el Rector de Vallfogona), Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Mn. Pere Ribot, Osvald Cardona... A Catalunya també hi han hagut dones que han participat d'aquest gènere com ara Clementina Arderiu.

 
Una cosa semblant ha passat amb la música: la majoria és d'origen popular, anònima. I molta s'ha perdut, perquè no es feia constar en els fulls impresos. Per això hi ha goigs diversos que es canten amb la mateixa música. Les melodies són senzilles, amb pocs elements, i acostumen a tenir un aire repetitiu però àgil alhora. Tanmateix, també hi ha hagut músics cultes que han creat belles músiques de goigs: Mn. Francesc Baldelló, Joan Llongueras, Mn. Josep Maideu, Lluís Millet, Joan M. Aragonès...

 
Els motius ornamentals característics dels goigs són la imatge a la qual són destinats, i l'orla que emmarca el text. El boix o xilografia ha estat la manera tradicional com s'ha reproduït la imatge. Quan la tècnica ho ha permès, també s'ha usat la calcografia, la fotografia, el dibuix... Entre els artistes contemporanis que han excel·lit a donar imatges als goigs podem esmentar Enric C. Ricart, Josep Obiols, Antoni Gelabert, Antoni Ollé Pinell, Josep M. Subirachs...

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario